وقتی می آمدی…

وقتی وقتی می آمدی

پاییز

وقتی می آمدی دلم می خواست
بهار شده باشد یا پاییز یا زمستان
یا هر چی!  وقتی می آمدی
دلم می خواست بیایی

“افشین‌صالحی”