شادی رها شدن پرنده ای است

علیرضا روشن | پرنده

پرنده

دراندوه من
شادی رهاشدن پرنده ای است
که به او
دل بسته بودم…

“علیرضا روشن”