دکلمه کاترین صادقپور با شعر فریدون مشیری به نام کوچه

دکلمه کاترین صادقپور با شعر فریدون مشیری به نام کوچه

شعر : کوچه
شاعر : فریدون مشیری
با صدای دلنشین : کاترین صادقپور
همراه با یک موسیقی زیبا