هردوجا مانده ایم!

tanhayi

تنهایی

هردوجا مانده ایم!

تودردل من،

من ازدل تو…

“زهرا طراوتی”