شروع یک روز دلنشین
با اجرای بسیار زیبای پرویز مشکتیان