دکلمه فروغ_فرخزاد بنام تولدی دیگر

دکلمه بسیار زیبا از فروغ فرخزاد بنام تولدی دیگر